Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΥΚΕΙΟΥ/ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΑΡ. ΔΙΑΓ: Π29/2016-17

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για την αγορά Υπηρεσιών Φροντιστή του Αθλητικού Κέντρου του Λυκείου/Γυμνασίου Παλουριώτισσας για την περίοδο από 01/09/2017-30/06/2018.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο αιτήσεως το οποίο επισυνάπτεται μαζί με τους όρους και τα καθήκοντα.

Οι αιτήσεις ν’ απευθύνονται στον Πρόεδρο της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας και να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο στο κιβώτιο προσφορών στα Γραφεία της Εφορείας στην οδό Αιγέως και Λυσίππου στην Παλουριώτισσα, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017 και ώρα 12.00΄ μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ αποτείνονται στα γραφεία της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας στα τηλέφωνα 22459717/704.Συμφωνία αγοράς υπηρεσιών ενός Φροντιστή για τοΑθλητικό Κέντρο του Λυκείου/Γυμνασίου Παλουριώτισσας

1.    Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας συμφωνεί ν’ αγοράσει υπηρεσίες και με τη συμφωνία αυτή αγοράζει τις υπηρεσίες Φροντιστή για εργασία που περιγράφεται στους πιο κάτω όρους για περίοδο 10 μηνών από 01/09/2017 μέχρι 30/06/2018 και ο φροντιστής συμφωνεί να παρέχει τις υπηρεσίες του έναντι συνολικής αμοιβής πληρωτέου ποσού από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας σε 10 ίσες μηνιαίες δόσεις στο τέλος κάθε μήνα.  Η περίοδος της συμφωνίας μπορεί να παραταθεί για μια ακόμα χρονική περίοδο με τους όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ των δύο πλευρών.

2.    Η Υπηρεσία θα έχει την ευχέρεια τροποποίησής της, αναλόγως των παρουσιαζόμενων αναγκών του Αθλητικού Κέντρου του Λυκείου/Γυμνασίου Παλουριώτισσας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και μετά από έγκαιρη ειδοποίησή σας.

3.    ΄Οροι Αγοράς Υπηρεσιών/Καθήκοντα:

Ο Φροντιστής κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας συμφωνίας αναλαμβάνει τις πιο κάτω υπηρεσίες προς την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας:

3.1      Επιβλέπει την εφαρμογή του προγράμματος χρήσης των αιθουσών του Αθλητικού Κέντρου (ωράριο, κ.λ.π), σύμφωνα με το πρόγραμμα που εγκρίνεται από τον ΚΟΑ.

3.2      Βοηθά τα Σωματεία στην τοποθέτηση απαραίτητων οργάνων, αθλητικού και άλλου υλικού για προπονήσεις/αγώνες και επαναφορά και φύλαξη του στις αποθήκες.

3.3      Φύλαξη όλου του κινητού εξοπλισμού, εργαλείων κ.ά σε ασφαλή μέρη και διατήρηση του σε καλή και λειτουργήσιμη κατάσταση.

3.4      Φροντίζει, επιβλέπει ώστε να μην γίνονται ζημιές.

3.5      ΄Ελεγχος εισερχόμενων στον αγωνιστικό χώρο όταν υπάρχει επίσημο παιχνίδι.

3.6      Φροντίζει για την τήρηση των κανονισμών και απαγορεύει το κάπνισμα μέσα στην αίθουσα.

3.7      Ανοίγει και κλείνει ο ίδιος το Αθλητικό Κέντρο του Λυκείου/Γυμνασίου Παλουριώτισσας.

3.8      Απενεργοποιεί και ενεργοποιεί το Σύστημα Συναγερμού του Αθλητικού Κέντρου του Λυκείου/Γυμνασίου Παλουριώτισσας.

3.9      Ανάβει και σβήνει τα φώτα.

3.10    Επιβλέπει την εφαρμογή των κανονισμών ασφάλειας της πυροσβεστικής και του ΚΟΑ κατά τη διεξαγωγή αγώνων (Ελέγχει την τοποθέτηση φυλάκων στις θύρες ασφάλειας κ.λ.π.).

3.11    Βοηθά στην κατάσβεση πυρκαγιάς με τη χρήση φορητών πυροσβεστήρων ή άλλων πυροσβεστικών μέσων.

3.12    Καθαρίζει και φρεσκάρει τον αγωνιστικό χώρο.

3.13    Φροντίζει για την απομάκρυνση ακαθαρσιών και αχρήστων από τις κερκίδες και τον αγωνιστικό χώρο, αμέσως μετά από κάθε φιλικό ή επίσημο αγώνα.

3.14    Εκτελεί οποιαδήποτε συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

3.15    Ενημερώνει τον Πρόεδρο ή τη Γραμματεία της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας για οποιαδήποτε προβλήματα/ζημιές παρουσιάζονται σε σχέση με τη χρήση της αίθουσας.  Καταγράφει τα προβλήματα αυτά και αναφέρει τους λόγους που τα προκάλεσαν.  Συνεργάζεται με τη διεύθυνση του Σχολείου και με τα Συμβούλια των Σωματείων.

3.16    Οι πιο πάνω υπηρεσίες θα προσφέρονται με 10μηνο συμβόλαιο, το οποίο θα υπογραφεί με την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας.

4.    Ωράριο Εργασίας:

       Καθημερινά από τις 3.00΄ μ.μ. μέχρι τη λήξη των προπονήσεων (Σάββατο και Κυριακή από η ώρα 10.00΄ π.μ. – 12.00΄ μ.).  Όταν έχει αγώνα, το ωράριο παρατείνεται όσο χρειάζεται για να τελειώσει ο αγώνας και να καθαριστεί η αίθουσα.  Τα Σαβββατοκυρίακα υποχρεούται να ανοίγει το Αθλητικό Κέντρο μόνο για τους επίσημους αγώνες.  Τα Σαββατοκυρίακα και τις αργίες τα Σωματεία που επιθυμούν να χρησιμοποιούν τον Αθλητικό χώρο, μετά από προσυνεννόηση με τα Σωματεία, θα τα εξυπηρετεί με οικονομική επιβάρυνση των Σωματείων για τις ώρες εργασίας που θα εργασθεί, εκτός προγράμματος.

5.    Επιπρόσθετοι όροι:

5.1      Ο φροντιστής θα πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

·           Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

·           Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης προσώπου στο Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα

5.2     Ο φροντιστής δεν θα υπάγεται σε οποιουσδήποτε όρους υπηρεσίας άλλων μονίμων ή εκτάκτων υπαλλήλων της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας.  Η παροχή υπηρεσιών από το Φροντιστή δε δημιουργεί καμία υπαλληλική σχέση μεταξύ της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας και του Φροντιστή, ο οποίος δεν έχει άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις, παρά μόνο εκείνα που απορρέουν από την ιδιωτική αυτή συμφωνία.

5.3     Ο Φροντιστής θα καταβάλλει Φόρο Εισοδήματος, καθώς και την εκ του νόμου αναγκαία συνεισφορά στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων προσωπικά ως αυτοτελώς εργαζόμενο πρόσωπο.

5.4     Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας μπορεί να τερματίσει τη συμφωνία εάν διαπιστώσει ότι ο Φροντιστής δεν εκτελεί τα καθήκοντα του ικανοποιητικά δίδοντας, σ’ αυτόν γραπτή ειδοποίηση 15 ημερών.  Ο Φροντιστής μπορεί επίσης να τερματίσει τις Υπηρεσίες του για οποιοδήποτε λόγο δίδοντας στην Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας προειδοποίηση ενός μηνός.