Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΤΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΗ

Από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης Πολυτεχνίτη και μίας θέσης Εργάτη, για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχεδίων υπηρεσίας που μπορείτε να προμηθευτείτε από τα γραφεία της Εφορείας Λευκωσίας.

Οι αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και να φθάσουν στα γραφεία της Εφορείας Λευκωσίας, Αιγέως και Λυσίππου, 1035 Λευκωσία, μέχρι την 12η μεσημβρινή της 2ας Νοεμβρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στην Επιμελήτρια 1ης Τάξης, τηλ. 22459717, ή στον Πολιτικό Μηχανικό της Εφορείας, τηλ. 22459718, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σχέδιο Υπηρεσίας Εργατοτεχνίτη 2018

Σχέδιο Υπηρεσίας Πολυτεχνίτη 2018

Αίτηση για Πολυτεχνίτη και Εργάτη