Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΥΚΕΙΟΥ/ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΑΡ. ΔΙΑΓ: Π29/2016-17

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για την αγορά Υπηρεσιών Φροντιστή του Αθλητικού Κέντρου του Λυκείου/Γυμνασίου Παλουριώτισσας για την περίοδο από 01/09/2017-30/06/2018.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο αιτήσεως το οποίο επισυνάπτεται μαζί με τους όρους και τα καθήκοντα.

Οι αιτήσεις ν’ απευθύνονται στον Πρόεδρο της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας και να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο στο κιβώτιο προσφορών στα Γραφεία της Εφορείας στην οδό Αιγέως και Λυσίππου στην Παλουριώτισσα, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017 και ώρα 12.00΄ μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ αποτείνονται στα γραφεία της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας στα τηλέφωνα 22459717/704.Συμφωνία αγοράς υπηρεσιών ενός Φροντιστή για τοΑθλητικό Κέντρο του Λυκείου/Γυμνασίου Παλουριώτισσας

1.    Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας συμφωνεί ν’ αγοράσει υπηρεσίες και με τη συμφωνία αυτή αγοράζει τις υπηρεσίες Φροντιστή για εργασία που περιγράφεται στους πιο κάτω όρους για περίοδο 10 μηνών από 01/09/2017 μέχρι 30/06/2018 και ο φροντιστής συμφωνεί να παρέχει τις υπηρεσίες του έναντι συνολικής αμοιβής πληρωτέου ποσού από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας σε 10 ίσες μηνιαίες δόσεις στο τέλος κάθε μήνα.  Η περίοδος της συμφωνίας μπορεί να παραταθεί για μια ακόμα χρονική περίοδο με τους όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ των δύο πλευρών.

2.    Η Υπηρεσία θα έχει την ευχέρεια τροποποίησής της, αναλόγως των παρουσιαζόμενων αναγκών του Αθλητικού Κέντρου του Λυκείου/Γυμνασίου Παλουριώτισσας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και μετά από έγκαιρη ειδοποίησή σας.

3.    ΄Οροι Αγοράς Υπηρεσιών/Καθήκοντα:

Ο Φροντιστής κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας συμφωνίας αναλαμβάνει τις πιο κάτω υπηρεσίες προς την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας:

3.1      Επιβλέπει την εφαρμογή του προγράμματος χρήσης των αιθουσών του Αθλητικού Κέντρου (ωράριο, κ.λ.π), σύμφωνα με το πρόγραμμα που εγκρίνεται από τον ΚΟΑ.

3.2      Βοηθά τα Σωματεία στην τοποθέτηση απαραίτητων οργάνων, αθλητικού και άλλου υλικού για προπονήσεις/αγώνες και επαναφορά και φύλαξη του στις αποθήκες.

3.3      Φύλαξη όλου του κινητού εξοπλισμού, εργαλείων κ.ά σε ασφαλή μέρη και διατήρηση του σε καλή και λειτουργήσιμη κατάσταση.

3.4      Φροντίζει, επιβλέπει ώστε να μην γίνονται ζημιές.

3.5      ΄Ελεγχος εισερχόμενων στον αγωνιστικό χώρο όταν υπάρχει επίσημο παιχνίδι.

3.6      Φροντίζει για την τήρηση των κανονισμών και απαγορεύει το κάπνισμα μέσα στην αίθουσα.

3.7      Ανοίγει και κλείνει ο ίδιος το Αθλητικό Κέντρο του Λυκείου/Γυμνασίου Παλουριώτισσας.

3.8      Απενεργοποιεί και ενεργοποιεί το Σύστημα Συναγερμού του Αθλητικού Κέντρου του Λυκείου/Γυμνασίου Παλουριώτισσας.

3.9      Ανάβει και σβήνει τα φώτα.

3.10    Επιβλέπει την εφαρμογή των κανονισμών ασφάλειας της πυροσβεστικής και του ΚΟΑ κατά τη διεξαγωγή αγώνων (Ελέγχει την τοποθέτηση φυλάκων στις θύρες ασφάλειας κ.λ.π.).

3.11    Βοηθά στην κατάσβεση πυρκαγιάς με τη χρήση φορητών πυροσβεστήρων ή άλλων πυροσβεστικών μέσων.

3.12    Καθαρίζει και φρεσκάρει τον αγωνιστικό χώρο.

3.13    Φροντίζει για την απομάκρυνση ακαθαρσιών και αχρήστων από τις κερκίδες και τον αγωνιστικό χώρο, αμέσως μετά από κάθε φιλικό ή επίσημο αγώνα.

3.14    Εκτελεί οποιαδήποτε συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

3.15    Ενημερώνει τον Πρόεδρο ή τη Γραμματεία της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας για οποιαδήποτε προβλήματα/ζημιές παρουσιάζονται σε σχέση με τη χρήση της αίθουσας.  Καταγράφει τα προβλήματα αυτά και αναφέρει τους λόγους που τα προκάλεσαν.  Συνεργάζεται με τη διεύθυνση του Σχολείου και με τα Συμβούλια των Σωματείων.

3.16    Οι πιο πάνω υπηρεσίες θα προσφέρονται με 10μηνο συμβόλαιο, το οποίο θα υπογραφεί με την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας.

4.    Ωράριο Εργασίας:

       Καθημερινά από τις 3.00΄ μ.μ. μέχρι τη λήξη των προπονήσεων (Σάββατο και Κυριακή από η ώρα 10.00΄ π.μ. – 12.00΄ μ.).  Όταν έχει αγώνα, το ωράριο παρατείνεται όσο χρειάζεται για να τελειώσει ο αγώνας και να καθαριστεί η αίθουσα.  Τα Σαβββατοκυρίακα υποχρεούται να ανοίγει το Αθλητικό Κέντρο μόνο για τους επίσημους αγώνες.  Τα Σαββατοκυρίακα και τις αργίες τα Σωματεία που επιθυμούν να χρησιμοποιούν τον Αθλητικό χώρο, μετά από προσυνεννόηση με τα Σωματεία, θα τα εξυπηρετεί με οικονομική επιβάρυνση των Σωματείων για τις ώρες εργασίας που θα εργασθεί, εκτός προγράμματος.

5.    Επιπρόσθετοι όροι:

5.1      Ο φροντιστής θα πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

·           Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

·           Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης προσώπου στο Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα

5.2     Ο φροντιστής δεν θα υπάγεται σε οποιουσδήποτε όρους υπηρεσίας άλλων μονίμων ή εκτάκτων υπαλλήλων της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας.  Η παροχή υπηρεσιών από το Φροντιστή δε δημιουργεί καμία υπαλληλική σχέση μεταξύ της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας και του Φροντιστή, ο οποίος δεν έχει άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις, παρά μόνο εκείνα που απορρέουν από την ιδιωτική αυτή συμφωνία.

5.3     Ο Φροντιστής θα καταβάλλει Φόρο Εισοδήματος, καθώς και την εκ του νόμου αναγκαία συνεισφορά στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων προσωπικά ως αυτοτελώς εργαζόμενο πρόσωπο.

5.4     Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας μπορεί να τερματίσει τη συμφωνία εάν διαπιστώσει ότι ο Φροντιστής δεν εκτελεί τα καθήκοντα του ικανοποιητικά δίδοντας, σ’ αυτόν γραπτή ειδοποίηση 15 ημερών.  Ο Φροντιστής μπορεί επίσης να τερματίσει τις Υπηρεσίες του για οποιοδήποτε λόγο δίδοντας στην Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας προειδοποίηση ενός μηνός.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΡ. 2/2016-17 ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας προκηρύσσει Διαγωνισμό για τη διαχείριση και εκμετάλλευση του Κυλικείου στο Λύκειο Ακρόπολης.

΄Ολοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να εκτυπώσουν τα έγγραφα υποβολής της προσφοράς από το ηλεκτρονικό σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. Προϋπόθεση είναι η εγγραφή στο ηλεκτρ. Σύστημα. ( Ιστοσελίδα  http:/www.eprocurement.gov.cy )

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται στον Πρόεδρο της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας και να φτάσουν σφραγισμένες στο κιβώτιο προσφορών της Εφορείας, οδός Αιγέως και Λυσίππου στην Παλουριώτισσα – Λευκωσία, όχι αργότερα από τις 12.00΄μ. της Τετάρτης, 09 Αυγούστου 2017. Στο πάνω αριστερό μέρος του φακέλου να αναγράφεται ο αριθμός και η ονομασία της προσφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, τηλ. 22459717/704.

Λευκωσία, 20 Ιουλίου 2017

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους για την πλήρωση των δύο πιο κάτω κενών θέσεων εργασίας Σχολικού Βοηθού Νηπιαγωγείου:
  1. Νηπιαγωγείο Αγίου Κασσιανού
  2. Δημόσιο Νηπιαγωγείο ΠΑΣΥΔΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας από τη Δευτέρα, 20/02/17 για εξασφάλιση των σχετικών αιτήσεων ενδιαφέροντος για τις θέσεις, καθώς και στην ιστοσελίδα της Εφορείας www.scholikieforeialefkosias.org.cy.

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

΄Ολες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Εφορείας Λευκωσίας μέχρι την Παρασκευή 24/02/2017 και ώρα 12.00΄ μ.


Από την Εφορεία
Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας
Τηλ. 22459722

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ "ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ - ΝΕΓΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ ΝΙΚΟ ΓΚΑΤΣΟ"

H Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας (www.scholikieforeialefkosias.org.cy) στα πλαίσια κοινωνικής της προσφοράς, διοργάνωσε στις 24 Νοεμβρίου 2016 Συναυλία-Αφιέρωμα τιμής για τα 115 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου στιχουργού Νίκο Γκάτσου, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012-2016

Χαιρετισμός Γιάννη Α.Οικονομίδη Προέδρου
Συμβουλίου Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας
για την πενταετία 2012-2016

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας στη μακρόχρονη πορεία της συνέδεσε το όνομα και την παρουσία της με την ίδια την πορεία της εκπαίδευσης αλλά και ευρύτερα με την ίδια την Ιστορία της Πατρίδας μας.

Αυτή και μόνο η πολύχρονη και πολύπλευρη προσφορά στον τόπο και στη Λευκωσία, της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας από το 1893, μας υποχρεώνει να διατηρήσουμε και να συνεχίσουμε το έργο των προκατόχων μας, οι οποίοι διαφύλαξαν ως παρακαταθήκη των πρώτων Εφόρων, που είχαν την έμπνευση της δημιουργίας ενός τέτοιου οργανισμού που έμελλε να διατηρήσει τη φλόγα της μάθησης και τη σφυρηλάτηση ήθους στους νέους της Κύπρου.

Ως συνεχιστές εμείς σήμερα, σεβόμενοι αρχές και ιδανικά, διατάξεις και νόμους, πιστεύω ανταποκριθήκαμε με τον καλύτερο τρόπο στο έργο που μας εμπιστεύτηκε η κυπριακή πολιτεία όταν μας επέλεξε για ένα τέτοιο πολυδιάστατο, πολύμοχθο καθήκον.

Όλα τα μέλη της Σχολικής Εφορείας έταξαν τον εαυτό τους στην υπηρεσία της εκπαίδευσης του τόπου μας, της Πρωτεύουσας ειδικότερα.

Η Σχολική Εφορεία από την πρώτη στιγμή της κατάρτισής της σε Σώμα έθεσε στόχους. Στόχους ρεαλιστικούς και πραγματοποιήσιμους.

Πρώτος και κυριότερος στόχος που θέσαμε ήταν η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών μας.

Κατόπιν η δημιουργία συνθηκών κατάλληλων για να καταστεί το έργο των εκπαιδευτικών και μαθητών πιο λειτουργικό και παραγωγικό.

Ακόμη θέσαμε ως στόχο τον πλήρη εκσυγχρονισμό των σχολικών χώρων, έτσι ώστε να μην έχουν να ζηλέψουν τα σχολεία μας σε τίποτα από αυτά άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Ανεξάρτητα ιδεολογίας και κομματικής τοποθέτησης, ως ένα Σώμα, εργαστήκαμε για το καλό της Παιδείας μας και είμαι βέβαιος ότι επιτελέσαμε έργο σημαντικό και καθολικά αναγνωρισμένο. Εξάλλου τα πεπραγμένα του Συμβουλίου 2012-2016, της Εφορείας μας επιβεβαιώνουν με τον καλύτερο τρόπο την πιο πάνω θέση.

Όμως δεν είναι μόνο ο μόχθος, ο χρόνος και η αγωνία μας για την Παιδεία της Πατρίδας μας που προσμετρά σε αυτή την κατάθεσή μας. Είναι και κάτι άλλο, που προέχει και ξεχωρίζει. Είναι η αγάπη, ο ζήλος και ο σεβασμός που επιδείξαμε όλα αυτά τα χρόνια προς τους μαθητές,τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους άλλους κοινωνικούς φορείς που εμπλέκονται στα θέματα της Παιδείας, με τους οποίους συνεργαστήκαμε άψογα.Τους ευχαριστούμε όλους μαζί και τον κάθε ένα ξεχωριστά.

Νιώσαμε και νιώθουμε χρέος και καθήκον να υπηρετήσουμε, το πιο νευραλγικό στοιχείο της Πολιτείας μας. Την Παιδεία από την οποία εξαρτώνται όλες οι άλλες συνιστώσες που επιτρέπουν να υπάρχει και να λειτουργεί ως ένα σύγχρονο και ευρωπαϊκό κράτος.

Πέραν της αφειδώλευτης υλικοτεχνικής προσφοράς μας στα σχολεία της περιφέρειάς μας, τη φροντίδα μας για την προαγωγή της εκπαίδευσής, προχωρήσαμε σε έργα με στόχο την πνευματική και πολιτισμική ανέλιξη των νέων που φοιτούν στα σχολεία μας, ενισχύοντάς τα και οικονομικά.

Μέσα από διάφορες εκδηλώσεις, που οργανώσαμε στα πλαίσια των 120 χρόνων λειτουργίας της Εφορείας μας (1893 – 2013), προβλήθηκε το έργο της.

Δώσαμε υποτροφίες σε άπορους μαθητές από τα Κληροδοτήματα τα οποία διαχειριζόμαστε με μεγάλη υπευθυνότητα.

Δημιουργήσαμε με δικούς μας πόρους, το νέο Νηπιαγωγείο «ΕΛΕΝΕΙΟΝ», πιστεύοντας ότι η δημιουργία του, συνέβαλε στην ενίσχυση των σχολείων της πρωτεύουσας και ιδιαίτερα του Δημοτικού Σχολείου «ΕΛΕΝΕΙΟΝ», ενός ιστορικού Σχολείου, πράγμα το οποίο πετύχαμε, μέχρι ενός βαθμού.

Με δικούς μας πόρους προχωρήσαμε στη δημιουργία Αίθουσας Εκδηλώσεων στα Δημοτικά Σχολεία Α΄ και Β΄ Καϊμακλίου, για να εκσυγχρονίσουμε τα Σχολεία μας.

Εκδίδουμε το δικό μας έντυπο με τίτλο «Η Φωνή μας……..» που αποτελεί πέραν από εκφραστικό όργανό μας, βήμα ανακοινώσεων, θέσεων και προβολής του έργου των Σχολείων μας, των Συνδέσμων Γονέων και άλλων παραγόντων, που συνδέονται με την εκπαίδευση. Με το έντυπο αυτό ενημερώνονται όλοι οι κοινωνικοί φορείς για να έχουν πλήρη αντίληψη του έργου που επιτελείται στην Εκπαιδευτική μας Περιφέρεια.

Δημιοργήσαμε τη δική μας Ιστοσελίδα και προσαρμοστήκαμε, χρησιμοποιώντας τα Mέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανταποκρινόμενοι στους σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας με την κοινωνία.

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης της πενταετούς θητείας μας στην Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, ως Πρόεδρος, θα ήθελα εκ μέρους του Συμβουλίου, να ευχαριστήσω το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού που ήταν πάντοτε αρωγός στα αιτήματα μας, το Δήμαρχο Λευκωσίας, την Τράπεζα Κύπρου που είναι ο κύριος χορηγός της τριμηνιαίας εφημερίδας μας και όλους εκείνους τους φορείς που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους για να πετύχουμε τους στόχους μας.

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου σε όλα τα Μέλη του Συμβουλίου, που στάθηκαν δίπλα μου για να πραγματοποιηθεί το όραμά μας.

Ευχαριστώ από καρδιάς τους συνεργάτες μου, το γραμματειακό προσωπικό και τους τεχνικούς της Εφορείας, που επέδειξαν συνέπεια και ανταποκρίθηκαν πλήρως στα καθήκοντα που ανελάμβαναν κατά την πενταετία 2012-2016.

Τέλος, θέλω να εκφράσω την ευχή, το νέο Συμβούλιο της Σχολικής Εφορείας να συνεχίσει με επιτυχία και με καλύτερες συνθήκες το πολυδιάστατο έργο που θα αναλάβει.

Σας ευχαριστώ.

ΤΡΕΙΛΕΡ ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ 'ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ - ΝΕΓΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ ΝΙΚΟ ΓΚΑΤΣΟ'

H Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας (www.scholikieforeialefkosias.org.cy) στα πλαίσια κοινωνικής της προσφοράς, διοργάνωσε στις 24 Νοεμβρίου 2016 Συναυλία-Αφιέρωμα τιμής για τα 115 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου στιχουργού Νίκο Γκάτσου, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ "ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ - ΝΕΓΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ ΝΙΚΟ ΓΚΑΤΣΟ"

Συναυλία-Αφιέρωμα τιμής, 115 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου στιχουργού, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου


Είκοσι τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό του, οι στίχοι του Νίκου Γκάτσου ακούγονται στην εποχή μας σαν πολεμική ανταπόκριση από κάποιο μέτωπο στο Ιράκ, «στη Μοσούλη, τη Βασόρα, στην παλιά τη χουρμαδιά/ πικραμένα κλαίνε τώρα της ερήμου τα παιδιά» ή σαν καταγγελτικό ρεπορτάζ για τη ρύπανση του περιβάλλοντος, «εκεί που φύτρωνε φλισκούνι κι άγρια μέντα/ κι έβγαζε η γη το πρώτο της κυκλάμινο/τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα/και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην υψικάμινο». Ο Γκάτσος καθόρισε, εν πολλοίς, την τέχνη στην Ελλάδα, για μισό και πλέον αιώνα. Ο κορυφαίος των στιχουργών, αυτός που πήρε από την ποίηση, τον Σολωμό, τον Παλαμά, τον Σικελιανό και τον δημοτικισμό ολόκληρο και γονιμοποίησε το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, θα τιμηθεί, 115 χρόνια από τη γέννησή του από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, με μια εμβληματική συναυλία υπό τον τίτλο, «Ήρθε ο καιρός», στις 24 Νοεμβρίου (8:30 μ.μ.) στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου.

Πρόκειται για μία παράσταση με τραγούδια των σημαντικότερων συνθετών της Ελλάδας, που τους εμπιστεύθηκε στίχους του ο Γκάτσος, όπως των Μάνου Χατζιδάκι, Μίκη Θεοδωράκη, Σταύρου Ξαρχάκου, Λουκιανού Κηλαηδόνη και Δήμου Μούτση, με εμβόλιμα κείμενα του δημοσιογράφου Ανδρέα Παράσχου. Δύο σημαντικοί καλλιτέχνες, οι Κώστας Μακεδόνας και Γιώτα Νέγκα, ερμηνεύουν τα σπουδαία τραγούδια που θα ακουστούν, μαζί με δύο νέους ερμηνευτές, την Κατερίνα Παράσχου και τον Ανδρέα Ελεσνίτσαλη. Οι ενορχηστρώσεις και η μουσική διεύθυνση είναι του Άδμητου Πιτσιλλίδη. Παίζουν οι μουσικοί: Ανδρέας Δρυνιάτης – μπουζούκι, Αλέξανδρος Γεωργίου – μπουζούκι, Χριστίνα Πισσουρίου – ακορντεόν, Αχιλλέας Ιωάννου – κλαρίνο, Μιχάλης Γρηγορίου – πλήκτρα, Ευέλθων Μιχαηλίδης – μπάσο, Ρόδος Παναγιώτου – τύμπανα, Άδμητος Πιτσιλλίδης – κιθάρα.

Τα τραγούδια της συναυλίας
O Γκάτσος ήταν σημείο αναφοράς για τους φίλους του με τα μεγάλα ονόματα, τον Eλύτη, τον Xατζιδάκι, τον Kουν, τον Tσαρούχη, τον Mποσταντζόγλου, τον Αργυράκη κ.ά. Μορφές που προίκισαν την Ελλάδα με Νόμπελ, Όσκαρ και ένα απαράμιλλο πλούτο στον πολιτισμό. Στο μεθυσμένο από έρωτα, ποίηση και φως καράβι που πήρε τον ελληνικό πολιτισμό σε ένα από τα πιο ένδοξα του ταξίδια, θα ακουστούν τραγούδια, όπως, «Ο Γιάννης ο φονιάς», «Κεμάλ», «Ο εφιάλτης της Περσεφόνης», «Αθανασία», «Πάει ο καιρός», «Μαύρος ήλιος», «Τσάμικος», «Μάνα μου Ελλάς», «Το δίχτυ», «Γεια σου χαρά σου Βενετιά», κ.ά.

Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή και τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για ενίσχυση των μαθητών της εκπαιδευτικής περιφέρειας Λευκωσίας.

Εισιτήρια προς 20 ευρώ από την Tickethour.com.cy και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες: τηλ. 7777 7040 και 22459722.

Από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας
Τηλ. 22459704/722
Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2016