Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας δέχεται προσφορές για τα πιο κάτω:


- Συντήρηση Κεντρικών Θερμάνσεων
   Αρ. Προσφοράς 3/2014-2015


- Αγορά Σχολικών Επίπλων
  Αρ. Προσφοράς 4/2014-2015

- Αγορά Κουρτινών
  Αρ. Προσφοράς 5/2014-2015

Οι προσφορές να απευθύνονται στον Πρόεδρο της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας και να φθάσουν σφραγισμένες στο κιβώτιο προσφορών της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, οδός Αιγέως και Λυσίππου στην Παλουριώτισσα, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 12.00 μ. Στο πάνω αριστερό μέρος του φακέλου να αναγράφεται ο αριθμός και η ονομασία της προσφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των όρων των προσφορών οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στα Γραφεία της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας τηλ. 22459717/704 σε ώρες λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Από την Εφορεία Ελληνικών
Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας

Λευκωσία, 28 Αυγούστου 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΤΥΡΙΜΟΥ

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Αγαθοεργού Σωματείου Κληροδοτημάτων Γεωργίου και Μαρίας Τυρίμου δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση τεσσάρων (4) υποτροφιών ύψους 3.000 (τριών χιλιάδων ευρώ) για δημόσια Πανεπιστήμια στο εξωτερικό και 2.000 (δύο χιλιάδων ευρώ) για δημόσια Πανεπιστήμια στην Κύπρο, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Κλάδοι σπουδών μπορούν να είναι οποιοιδήποτε, επαφίεται όμως στη Διαχειριστική Επιτροπή να επιλέξει υποψηφίους για συγκεκριμένους κλάδους σπουδών.


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Ελληνικής Εθνικότητας, μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, με περιορισμένα οικονομικά μέσα, ηλικίας μέχρι 25 ετών, απόφοιτοι ενός από τα ακόλουθα σχολεία: Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας, Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας, Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας, Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ Λάρνακας, Λύκειο Βεργίνας και έχουν εξασφαλίσει θέση σε δημόσιο Πανεπιστήμιο ή Πολυτεχνείο στην Κύπρο, την Ελλάδα ή άλλη χώρα του εξωτερικού.

2. Οι αιτητές θα πρέπει να έχουν:

    2.1 Περιορισμένα οικονομικά μέσα σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής πιο κάτω.

    2.2 Διαγωγή κοσμιότατη.

    2.3 Γενικό βαθμό απολυτηρίου τουλάχιστον 17 (στην κλίμακα 1-20).

3. Σπουδαστές ή πτυχιούχοι Ανωτέρων ή Ανωτάτων Σχολών δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι.

4. Αιτητής, που έτυχε υποτροφίας από άλλο σώμα, δε δικαιούται υποτροφία από το Αγαθοεργόν Σωματείον Κληροδοτημάτων Γεωργίου και Μαρίας Τυρίμου.

5. Για τους άρρενες υποψηφίους, σε περίπτωση επιτυχίας, θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις .


ΥΨΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Το ετήσιο ποσό της υποτροφίας έχει καθορισθεί στις 3.000 (τριών χιλιάδων ευρώ) για δημόσια Πανεπιστήμια στο εξωτερικό και 2.000 (δύο χιλιάδων ευρώ) για δημόσια Πανεπιστήμια στην Κύπρο και θα δίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις, Νοέμβριο και Μάρτιο.


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Οικονομικά: ανώτατο φορολογητέο εισόδημα της οικογένειας 35.000,00 ευρώ (τριάντα πέντε χιλιάδες) ετησίως, εφόσον η οικογένεια έχει μέχρι και δύο παιδιά εξαρτώμενα. Για κάθε επιπρόσθετο παιδί 3.500,00 ευρώ.

2. Επίδοση:
(α) Για σπουδές στην Κύπρο και την Ελλάδα: ο γενικός βαθμός Απολυτηρίου και ο βαθμός επιτυχίας στις Παγκύπριες Εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας για εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (βαθμός πρόσβασης).
(β) Για πτυχιακές σπουδές σε άλλες χώρες: ο γενικός βαθμός Απολυτηρίου και τα αποτελέσματα εξετάσεων για εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, όπως G.C.E., T.O.E.F.L., G.M.A.T., S.A.T., κ.ά.

3. Επιτεύγματα: βραβεία, διακρίσεις

4. Ανθρωπιστικοί λόγοι

5. Προφορική συνέντευξη (αν η Διαχειριστική Επιτροπή το κρίνει αναγκαίο).


Σύμφωνα με την επιθυμία του μ. Γεωργίου Δ. Τυρίμου μεταξύ των υποψηφίων υποτρόφων, που πληρούν τους όρους συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής , δίδεται προτεραιότητα στους εξ αίματος συγγενείς του. Σε τέτοια περίπτωση οι αιτητές θα πρέπει να επισυνάψουν πρωτότυπα πιστοποιητικά, που να αποδεικνύουν την εξ αίματος συγγένεια. Απλή βεβαίωση κοινοτάρχη δεν είναι αρκετή.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται σε ειδικό έντυπο, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν από τη Γραμματεία των σχολείων, των οποίων οι απόφοιτοι μπορούν να είναι υποψήφιοι.

2. Οι αιτήσεις, πλήρως συμπληρωμένες και συνοδευόμενες από όλα τα απαραίτητα έντυπα και πιστοποιητικά, θα πρέπει να κατατεθούν ιδιοχείρως στην υπεύθυνη των υποτροφιών Μαρία Κυριάκου, στη γραμματεία του Παγκυπρίου Γυμνασίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 ή να αποσταλούν με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Αγαθοεργόν Σωματείον Κληροδοτημάτων Γεωργίου και Μαρίας Τυρίμου, Παγκύπριο Γυμνάσιο, Τ.Θ. 21003, 1500 Λευκωσία.

3. Αιτήσεις, που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή είναι εκπρόθεσμες, δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση για παραχώρηση υποτροφίας (από τις Γραμματείες των σχολείων).

2. Απολυτήριο Λυκείου (πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο).

3. Πιστοποιητικό επιτυχίας στις Παγκύπριες Εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας για εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας (βαθμός πρόσβασης).

4. Βεβαίωση εξασφάλισης θέσης σε δημόσιο Πανεπιστήμιο ή Πολυτεχνείο της Κύπρου ή της Ελλάδας από την Υπηρεσία Εξετάσεων (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού), ή βεβαίωση εξασφάλισης θέσης σε πανεπιστήμιο άλλης χώρας του εξωτερικού.

5. Πιστοποιητικό κτηματικής περιουσίας πατέρα από το Επαρχιακό Κτηματολόγιο.

6. Πιστοποιητικό κτηματικής περιουσίας μητέρας από το Επαρχιακό Κτηματολόγιο.

7. Πιστοποιητικό Γεννήσεως.

8. Ταυτότητα Κυπριακής Δημοκρατίας (φωτοαντίγραφο).

9. Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου Κύπρου (από το Γραφείο Επάρχου μόνο).

10. Βεβαίωση για το ολικό μικτό ακαθάριστο εισόδημα και των δύο γονέων (χωριστά) για το φορολογικό έτος 2014, από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, Γραφείο Φόρου Εισοδήματος.

11. Πιστοποιητικά διαφόρων εξετάσεων ή διακρίσεων (αν υπάρχουν).

Τα πιο πάνω πιστοποιητικά γίνονται δεκτά σε φωτοαντίγραφα. Σε περίπτωση παραχώρησης υποτροφίας, ο/η επιτυχών/ούσα θα πρέπει να παρουσιάσει τα πρωτότυπα για πιστοποίηση των φωτοαντιγράφων.


ΟΡΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1. Η υποτροφία παραχωρείται, μόνο όταν ο υποψήφιος εξασφαλίσει θέση σε πανεπιστήμιο ή πολυτεχνείο και παρουσιάσει τη βεβαίωση εγγραφής στο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

2. Εάν η Διαχειριστική Επιτροπή αντιληφθεί, ότι οι δηλώσεις δεν είναι αληθείς, έχει το δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση.

3. Η Διαχειριστική Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να παραχωρήσει τις υποτροφίες, σε περίπτωση που κρίνει, ότι κανένας από τους αιτητές δεν πληροί τους όρους επιλογής.

4. Εάν κρίνεται σκόπιμο, η Διαχειριστική Επιτροπή μπορεί να συνεργαστεί με άλλες κρατικές υπηρεσίες για την εξασφάλιση πληρέστερης έκθεσης της οικονομικής και οικογενειακής κατάστασης των αιτητών.

5. Το ύψος της υποτροφίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται κατά την κρίση της Διαχειριστικής Επιτροπής και ανάλογα με τα εκάστοτε οικονομικά δεδομένα του Ιδρύματος.

6. Ο αριθμός των υποτροφιών καθορίζεται από τη Διαχειριστική Επιτροπή με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του Σωματείου.

7. Όλα τα προσωπικά στοιχεία, που θα υποβάλουν οι αιτητές, θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης για τους σκοπούς της παραχώρησης της υποτροφίας.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Για τους άρρενες υποψηφίους η υποτροφία αρχίζει να ισχύει μετά τη συμπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

2. Πριν από την έναρξη της υποτροφίας ο υπότροφος υπογράφει Συμβόλαιο, με προσυπογραφή εγγυητή, που μπορεί να είναι ένας εκ των γονέων του υποτρόφου.

3. Η υποτροφία παρέχεται για ένα ακαδημαϊκό έτος και ανανεώνεται από το ένα έτος στο άλλο, μέχρι περατώσεως των σπουδών του υποτρόφου, νοουμένου ότι η πρόοδός του είναι ικανοποιητική και η διαγωγή του κοσμιότατη κατά την κρίση της Επιτροπής.

4. Το ποσόν της υποτροφίας καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις:

     Α. Η πρώτη καταβάλλεται το Νοέμβριο, αφού ο υπότροφος καταθέσει ποηγουμένως:

         (α) βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο ή το Πολυτεχνείο,

         (β) αναλυτική βαθμολογία του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (δεν ισχύει για τις πρωτοετείς)

     Β. Η δεύτερη δόση καταβάλλεται το Μάρτιο και αφού ο υπότροφος καταθέσει προηγουμένως αναλυτική βαθμολογία του πρώτου εξαμήνου (πιστοποιητικό προόδου).

5. Η συνέχιση της υποτροφίας προϋποθέτει επίσης, ότι ο υπότροφος δε θα μεταφέρει περισσότερα από τρία μαθήματα στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος και ότι υποχρεούται να παραμένει στον τόπο που φοιτά και να παρακολουθεί τα μαθήματα.

6. Αν ο υπότροφος διακόψει τις σπουδές του χωρίς σοβαρό λόγο, τότε ο ίδιος και ο εγγυητής του υποχρεώνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως να επιστρέψουν στη Διαχειριστική Επιτροπή τα χρήματα, που του έχουν δοθεί μέχρι την ημερομηνία που διέκοψε. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση, που η Επιτροπή βρεθεί στην ανάγκη να διακόψει την υποτροφία λόγω μη ικανοποιητικής επίδοσης ή/και ανάρμοστης συμπεριφοράς του υποτρόφου.

7. Ο υπότροφος είναι υποχρεωμένος να αποστέλλει κάθε εξάμηνο πιστοποιητικό προόδου από το Πανεπιστήμιό του και στο τέλος των σπουδών του να καταθέσει στην Επιτροπή αντίγραφο του τίτλου που θα αποκτήσει.

8. Για να παραχωρηθεί η τελευταία δόση στους υποτρόφους, θα πρέπει να παρουσιάσουν πτυχίο τους.

9. Η Διαχειριστική Επιτροπή δεν έχει καμιά ευθύνη για την επαγγελματική τακτοποίηση του υποτρόφου μετά το πέρας των σπουδών του.


Λευκωσία, 22 Ιουλίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΟΣΦ. 2/2014-2015

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας ζητά προσφορές για την εκμετάλλευση των Κυλικείων των πιο κάτω σχολείων της Εκπαιδευτικής της Περιφέρειας:

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ                               ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ

Γυμνάσιο και Δημοτικό Φανερωμένης     119 (69 + 50)
Δημοτικό Ελένειο                                  78

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται στον Πρόεδρο της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας και να φτάσουν σφραγισμένες στο κιβώτιο προσφορών της Εφορείας, οδός Αιγέως και Λυσίππου στην Παλουριώτισσα, όχι αργότερα από τις 9.00΄π.μ. της Τρίτης, 11 Αυγούστου 2015. Στο πάνω αριστερό μέρος του φακέλου να αναγράφεται ο αριθμός και η ονομασία της προσφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στη Σχολική Εφορεία Λευκωσίας, τηλ. 22459717/722. Η τιμή για την αγορά των εντύπων είναι €10,00 και το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα προμηθεύεται ένα σετ εντύπων και μπορεί να πολλαπλασιάσει το σετ, αν θα υποβάλει περισσότερες από μια προσφορά.

Καμιά προσφορά δε θα γίνεται αποδεκτή από άτομο που δεν έχει προμηθευτεί σετ εντύπων από τη Σχολική Εφορεία Λευκωσίας.

Λευκωσία, 28 Ιουλίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΟΣΦ. 1/2014-2015

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς Αρ. Προσφ. 1/2014-2015

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων ζητά προσφορές για την εκμετάλλευση του Κυλικείου των πιο κάτω σχολείων της Εκπαιδευτικής της Περιφέρειας:

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ                            ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Παγκύπριο Γυμνάσιο                                            493
Λύκειο και Γυμνάσιο Παλουριώτισσας                     745 (328+417)
Λύκειο Ακρόπολης                                               422
Γυμνάσιο και Δημοτικό Φανερωμένης                     120 (58+62)
Γυμνάσιο Ακρόπολης                                            310
Γυμνάσιο Διανέλλου και Θεοδότου                         270
Δημοτικό Ελένειο                                                   62
Δημοτικό Αγίων Ομολογητών                                 253
Δημοτικό Ακρόπολης                                             249
Δημοτικό Λυκαβητού                                             225
Δημοτικό Αγίου Ανδρέα                                         241
Δημοτικό Αγίου Αντωνίου                                        87
Α΄ και Β΄ Δημοτικό Καϊμακλίου                              166
Γ΄ Δημοτικό Καϊμακλίου                                        349
Α΄ Δημοτικό Παλουριώτισσας                                 209
Β΄ Δημοτικό Παλουριώτισσας                                 185
Γ΄ Δημοτικό Παλουριώτισσας                                 174
Δημοτικό Αγίου Κασσιανού                                     68

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται στον Πρόεδρο της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας και να φτάσουν σφραγισμένες στο κιβώτιο προσφορών της Εφορείας, οδός Αιγέως και Λυσίππου στην Παλουριώτισσα, όχι αργότερα από τις 9.00΄π.μ. της Παρασκευής, 5 Ιουνίου 2015. Στο πάνω αριστερό μέρος του φακέλου να αναγράφεται ο αριθμός και η ονομασία της προσφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στη Σχολική Εφορεία Λευκωσίας, τηλ. 22459717/704. Η τιμή για την αγορά των εντύπων είναι €20,00 και το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα προμηθεύεται ένα σετ εντύπων και μπορεί να πολλαπλασιάσει το σετ, αν θα υποβάλει περισσότερες από μια προσφορά.

Καμιά προσφορά δε θα γίνεται αποδεκτή από άτομο που δεν έχει προμηθευτεί σετ εντύπων από τη Σχολική Εφορεία Λευκωσίας. Λευκωσία, 15 Μαΐου 2015

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΞΟΧΟΤΑΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας και το Παγκύπριο Γυμνάσιο οργανώνουν την Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 7.00 μ.μ. στην Αίθουσα Τελετών του Παγκυπρίου Γυμνασίου, εκδήλωση προς τιμή του Εξοχότατου Πρέσβη της Ελλάδος, κ. Βασίλη Παπαϊωάννου.

Διάρκεια εκδήλωσης: 50΄

Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων
               Λευκωσίας

ΙΟΥΝΙΟ 2015 ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, ανακοινώνει ότι τον Ιούνιο του 2015 αρχίζει η κτηριολογική αναβάθμιση του Παγκυπρίου Γυμνασίου, του ιστορικότερου Σχολείου της Κύπρου.

Την απόφαση αυτή πήραν το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας.

Μια απόφαση που κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία για να αναχαιτιστεί η φθορά και η διάβρωση που απειλούν το μοναδικό, ως προς την προσφορά και ιστορικότητα, Σχολείο της Πατρίδας μας, αλλά και έχοντας ως πρώτιστο επίσης μέλημα την ασφάλεια των μαθητών, των Καθηγητών και του προσωπικού που διακινούνται καθημερινά στους χώρους του Σχολείου.

Τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014, σε δημοσιογραφική διάσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής, εξήγγειλε την έναρξη των εργασιών κτηριολογικής ανακαίνισης του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Σύμφωνα με τον Υπουργό, οι εργασίες ανακαίνισης θα συνδυαστούν με τον παιδαγωγικό ανασχεδιασμό του σχολείου, καθώς και με τη λήψη μέτρων για αναβάθμιση της πνευματικής του προσφοράς. Τη δημοσιογραφική διάσκεψη χαιρέτησε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομος Β΄.

Στο χαιρετισμό του ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομος Β΄, αναφέρθηκε στο διαχρονικό ενδιαφέρον που επιδεικνύει η Εκκλησία της Κύπρου για το Παγκύπριο Γυμνάσιο από την ημέρα ίδρυσής του μέχρι σήμερα. Ο Μακαριώτατος εξέφρασε την αποφασιστικότητά του να στηρίξει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στην προσπάθεια αυτή, προκειμένου το Παγκύπριο Γυμνάσιο να αποκτήσει ξανά την παλιά του αίγλη και να συνεχίσει τη «βαριά» παράδοση που κουβαλά.

Με την κτηριολογική αναβάθμισή του, το Παγκύπριο Γυμνάσιο, το ιστορικότερο Σχολείο του τόπου μας, αλλά και με τη δημιουργία της Επιτροπής, την οποία αποφάσισε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής, να συσταθεί για να ασχοληθεί με την αναβάθμιση της πνευματικής προσφοράς του Σχολείου, αυτό θα αποκτήσει και πάλι την παλιά του αίγλη και το κύρος και θα καταστεί το μεγάλο πνευματικό κέντρο, το οποίο σε συνδυασμό, με τη λειτουργία και του Πρωτοποριακού Διαδραστικού Κέντρου Μάθησης, που θα γίνει πραγματικότητα χάρη στη μεγάλη προσφορά του κ. Λουκά Πουρούλλη, απόφοιτου του Σχολείου και μεγάλου ευεργέτη του, δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτα από άλλα σχολεία τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων
           Λευκωσίας

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας τελεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015 στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Ιωάννη Λευκωσίας, μετά τη Θεία Λειτουργία, μνημόσυνο των Ιδρυτών, Ευεργετών, Σχολικών Εφόρων, Υπουργών Παιδείας, Εκπαιδευτικών και Σχολικών Υπαλλήλων των Σχολείων της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Λευκωσίας.

Του μνημοσύνου θα προεστεί η Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β΄ και τον επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει ο ΄Εντιμος Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής.

Στη συνέχεια θα κατατεθούν στεφάνια στην προτομή του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Σωφρονίου στο προαύλιο του Καθεδρικού Ναού Αγ. Ιωάννη.

Θα ακολουθήσει δεξίωση στα Μουσεία του Παγκυπρίου Γυμνασίου.

Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων
            Λευκωσίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, ανακοινώνει ότι η διαδικασία για την έναρξη της κτηριολογικής αναβάθμισης του Παγκυπρίου Γυμνασίου αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, που έθεσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και η υλοποίηση του έργου θα αρχίσει τον Ιούνιο του 2015.

Το ιστορικό αυτό Σχολείο, το οποίο ιδρύθηκε από το 1812, στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας, στέκει εδώ και δύο αιώνες προσφέροντας στην Παιδεία και τον Πολιτισμό και στον τόπο γενικότερα.
Η κτηριολογική αναβάθμισή του επιβάλλεται να γίνει εδώ και τώρα. Δεν υπάρχουν πλέον άλλα περιθώρια καθυστέρησης. ΄Ηδη θα έπρεπε να είχε αρχίσει εδώ και κάποια χρόνια. Η Εφορεία Λευκωσίας, έχοντας ως πρώτιστο μέλημα τόσο την ασφάλεια των μαθητών, όσο και του προσωπικού, το οποίο διακινείται καθημερινά στους χώρους του Σχολείου, τονίζει για άλλη μια φορά ότι δεν θα αποδεχτεί οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου. 

Με την κτηριολογική αναβάθμισή του, το Παγκύπριο Γυμνάσιο, το ιστορικότερο Σχολείο του τόπου μας, αλλά και με τη δημιουργία της Επιτροπής, την οποία αποφάσισε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής, να συσταθεί για να ασχοληθεί με την αναβάθμιση της πνευματικής προσφοράς του Σχολείου, αυτό θα αποκτήσει και πάλι την παλιά του αίγλη και το κύρος και θα καταστεί το μεγάλο πνευματικό κέντρο, το οποίο σε συνδυασμό, με τη λειτουργία και του Πρωτοποριακού Διαδραστικού Κέντρου Μάθησης, που θα γίνει πραγματικότητα χάρη στην μεγάλη προσφορά του κ. Λουκά Πουρούλλη, απόφοιτου του Σχολείου και μεγάλου ευεργέτη του, δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτα από άλλα σχολεία τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

29 Οκτωβρίου 2014