Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας

ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για την πλήρωση μίας θέσης Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού στο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Αγίου Κασσιανού.

Οι ώρες εργασίας είναι 18 ώρες για το Δημοτικό και 3 ώρες για το Νηπιαγωγείο, σύνολο 21 ώρες εβδομαδιαίως.

Προσόντα:
 1. Απόφοιτος/η Λυκείου-να προσκομιστεί αντίγραφο απολυτηρίου
 2. Πολύ καλή χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Word, Excel). Δίπλωμα Γραμματειακών Σπουδών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 3. Να είναι υγιής βάσει σχετικού πιστοποιητικού από κυβερνητικό γιατρό. (Η πρόσληψη της/ου εργοδοτούμενης/ου είναι υπό αίρεση μέχρι την προσκόμιση του πιστοποιητικού υγείας).
 4. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γεννήσεως.
Για αιτήσεις και καθήκοντα της θέσης μπορείτε να παραλαμβάνετε από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, οδός Αιγέως & Λυσίππου, 1035 Λευκωσία, τηλ. 22459722 ή από τους κάτω συνδέσμους

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΎ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

΄Ολες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στην Εφορεία Λευκωσίας, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12.00΄ μ.

Λευκωσία, 21 Ιανουαρίου 2019

ΔΥΟ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/νες για την πλήρωση δυο κενών θέσεων εργασίας, Σχολικού Βοηθού Νηπιαγωγείου στα Δημόσια Νηπιαγωγεία ΜΑΝΑ και Κοινωνικής Μέριμνας Αγίων Ομολογητών.

Προσόντα:
Τα πιο κάτω πιστοποιητικά να προσκομιστούν με την αίτηση:
 1. Πιστοποιητικό γεννήσεως
 2. Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
 3. Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου και Πιστοποιητικό μη περίληψης προσώπου στο Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα σε Βάρος Παιδιών
 4. Να είναι υγιής (Πιστοποιητικό υγείας για μεταδοτικές ασθένειες, θα προσκομιστεί σε περίπτωση πρόσληψης)

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να αποτείνονται στην Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, για εξασφάλιση των σχετικών αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όρων (καθήκοντα καθαρίστριας) εργοδότησης για τις πιο πάνω θέσεις.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Ε.Ε.Ε.Λ στην οδό Αιγέως και Λυσίππου, 1035 Λευκωσία, τηλ. 22459722, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 18/01/2019 και ώρα 2:00΄μ.μ.

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΤΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΗ

Από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης Πολυτεχνίτη και μίας θέσης Εργάτη, για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχεδίων υπηρεσίας που μπορείτε να προμηθευτείτε από τα γραφεία της Εφορείας Λευκωσίας.

Οι αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και να φθάσουν στα γραφεία της Εφορείας Λευκωσίας, Αιγέως και Λυσίππου, 1035 Λευκωσία, μέχρι την 12η μεσημβρινή της 2ας Νοεμβρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στην Επιμελήτρια 1ης Τάξης, τηλ. 22459717, ή στον Πολιτικό Μηχανικό της Εφορείας, τηλ. 22459718, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σχέδιο Υπηρεσίας Εργατοτεχνίτη 2018

Σχέδιο Υπηρεσίας Πολυτεχνίτη 2018

Αίτηση για Πολυτεχνίτη και Εργάτη

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΥΚΕΙΟΥ/ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ-Αρ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Π2/2018-2019

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για την αγορά Υπηρεσιών Φροντιστή του Αθλητικού Κέντρου του Λυκείου/Γυμνασίου Παλουριώτισσας για την περίοδο από 01/11/2018-30/06/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο αιτήσεως το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας.

Οι αιτήσεις ν’ απευθύνονται στον Πρόεδρο της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας και να φθάσουν στα Γραφεία της Εφορείας στην οδό Αιγέως και Λυσίππου στην Παλουριώτισσα, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12.00΄ μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ αποτείνονται στα γραφεία της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας στα τηλέφωνα 22459717/704.

Καθήκοντα Φροντιστή 2018-2019

Έντυπο Υποβολής Προσφοράς για Αγορά Υπηρεσιών Φροντιστή 2018-2019

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/νες για την πλήρωση κενών θέσεων Σχολικών Βοηθών Συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες σε σχολεία της Εκπαιδευτικής της Περιφέρειας Μέσης, Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 1. Απόφοιτος/η Λυκείου ή πενταετής πείρα με παιδιά με ειδικές ανάγκες σε ανάλογο ίδρυμα ή σχολείο.
 2. Δίπλωμα ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης, νηπιαγωγείου, ψυχολογίας, νοσηλευτικής, κοινωνικού λειτουργού ή άλλου συναφές με την εργασία του/της θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 3. Να είναι υγιείς.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να αποτείνονται στην Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας από τις 28/8/18, για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωση ενδιαφέροντος και όρους εργοδότησης για τις πιο πάνω θέσεις, καθώς και στην ιστοσελίδα της Εφορείας Λευκωσίας www.scholikieforeialefkosias.org.cy.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Εφορείας Λευκωσίας, στην οδός Αιγέως και Λυσίππου, 1035 Λευκωσία, τηλ. 22459722 το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 και ώρα 12΄ μ.

Σημ.: Όσοι ενδιαφερόμενοι προσκόμισαν αίτηση για τις θέσεις Συνοδού μετά τη δημοσίευση της πρώτης ανακοίνωσης της Εφορείας που έληξε στις 14/8/18, δεν χρειάζεται να υποβάλουν ξανά αίτηση.

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ/ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/νες για την πλήρωση κενής θέσης Σχολικού/ής Βοηθού/Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Κοινωνικής Μέριμνας Αγίων Ομολογητών.


ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.     Απόφοιτος/η Λυκείου ή πενταετής πείρα με παιδιά με ειδικές ανάγκες σε ανάλογο ίδρυμα ή σχολείο.

2.     Δίπλωμα ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης, νηπιαγωγείου, ψυχολογίας, νοσηλευτικής, κοινωνικού λειτουργού ή άλλου συναφές με την εργασία του/της θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

3.     Να είναι υγιείς.


Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να αποτείνονται στην Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωση ενδιαφέροντος και όρους εργοδότησης για τις πιο πάνω θέσεις.


Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Εφορείας Λευκωσίας, στην οδός Αιγέως και Λυσίππου, 1035 Λευκωσία, τηλ. 22459722 το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12΄ μ.

Λευκωσία, 19 Ιανουαρίου 2018

ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/νες για την πλήρωση δυο κενών θέσεων εργασίας, Σχολικού Βοηθού Νηπιαγωγείου στα πιο κάτω Δημόσια Νηπιαγωγεία:


1.     Καϊμακλίου Γ΄ (1 θέση με ημερομηνία πρόσληψης 01/09/18)

2.     Παλουριώτισσας Α΄ (1 θέση με ημερομηνία πρόσληψης 21/10/18)


ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.     Να είναι άνω των 18 ετών

2.     Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης (Λυκειακού κύκλου)

3.     Να είναι υγιείς (πιστοποιητικόν υγείας θα προσκομιστεί κατά την πρόσληψη)


Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να αποτείνονται στην Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, για εξασφάλιση των σχετικών αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όρους εργοδότησης για τις πιο πάνω θέσεις, καθώς και στην ιστοστελίδα της Εφορείας www.scholikieforeialefkosias.org.cy.


Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Εφορείας Λευκωσίας, στην οδός Αιγέως και Λυσίππου, 1035 Λευκωσία, τηλ. 22459722, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 06/07/18 και ώρα 12΄ μ. <br> <br>